top of page

Markkinointi- ja viestintä rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Probill Oy (Y-tunnus: 3122107-6)

Ansatie 6a B,

01740 Vantaa

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Probill Oy:n asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

Probill Oy:n sähköpostiosoite:

info@probill.fi


tai postitse:

Probill OyAnsatie 6a B,

01740 Vantaa

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään:
• lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin ja suoramarkkinointiin
• viestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi
• yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen
• mielipide- tai markkinatutkimuksiin
• palvelumme käytön seurantaan

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai Probill Oy:n oikeutettuun etuun markkinoida ja viestiä palveluistaan rekisteröidyille.

Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä. Automaattista profilointia käytetään asiakastarpeen tunnistamiseen ja viestinnän kohdistamiseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• Nimi
• Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
• Ikä
• Sukupuoli
• Ammatti
• Muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
• IP-osoite
• Rekisteröidyn aktiviteetteihin perustuvat tiedot, kuten avatut markkinointiviestit ja vastaukset kyselyihin
• Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset tiedot, kuten asiakaspalvelun puhelutaltiot ja evästeet
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään käyttäjän rekisteröityessä palveluun tai osallistuessa Probill Oy:n järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin.
Tietoja kerätään myös julkisista, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä. Esimerkiksi internetin julkisista tietolähteistä.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Probill Oy:n lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

9. Oikeus tehdä valitus viranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Probill Oy ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

bottom of page