top of page

KÄYTTÖEHDOT

Tämä käyttöehto vain Probill verkkosivujen työtorin ja käyttäjä palveluun. Probill laskutuspalveluun löytyy omat käyttöehdot. 

Palveluntuottaja:

Probill Oy

Ansatie 6a B, 01740 Vantaa

info@probill.fi

www.probill.fi 

1. Yleistä

1.1 Probill.fi käyttäjä palvelun käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus, tai käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

1.2 Palvelun käyttötarkoituksena on helpottaa yritysten ja yksityishenkilöiden sopimista työstä ja siihen liittyvistä asioista. 


1.3 Käyttäjä vastaa itse palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

1.4 Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota mahdollisuutta myös muun kielisen materiaalin käyttämiseen.

1.5 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö. Luonnollinen henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys tai säätiö. Yhdistykset ja säätiöt rinnastuvat yrityksiin, kun näissä käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä.

2.2 Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasana palvelun käyttämistä varten.

2.3 Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia, oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

2.4 Henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksen luovuttaminen toiselle yksityishenkilölle Palvelun käyttöä varten on kiellettyä.

3. Palvelun tietosuoja

3.1 Palveluntuottaja säilyttää käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja salassapitosopimuksilla. Pääsy ainekseen on ainoastaan Palveluntuottajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

3.2 Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa probill.fi/tietosuojakäytäntö.

3.3 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Käyttäjän tilille voi päästä joku muu kuin itse käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Probill oy:lle.

3.4 Probill:llä on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana.

4. Palvelun sisältö ja ylläpito

4.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

5.2 Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka palvelun välityksellä.

5.3 Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palvelusta lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit eivät tavoita vastaanottajaa tai että perille toimitettu tieto poikkeaa teknisiltä tai kosmeettisilta yksityiskohdiltaan vähäisessä määrin syötetystä tiedosta.

5.4 Probill ei vastaa työtorin sisällöstä. Palvelun käyttäjät itse hallinnoivat keskustelu alustaa. Probill:lla on kuitenkin oikeus poistaa turhat, häiritsevät tai epäasialliset kommentit keskutelualustaltaan, ja poistaa kyseisen henkilön tili. 

5. Muut ehdot

6.1 Käyttöehdot velvoittavat Probill:ä ja Käyttäjää siitä hetkestä alkaen, kun Probill myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun.

6.4 Probill:llä on oikeus perua tai evätä palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja tai ole käyttänyt Probill laskutuspalvelua 2 kuukauteen. 

6.7 Jos jokin näiden käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen palvelun käyttöön.

5.4 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

bottom of page